Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Inštitút dôverníka

25. júna 2021
Oznamujeme všetkým prijímateľom, žeod 01.07.2021 nadobúda platnosť novela zákona č. 448/2008Z. z. o sociálnych službách, ktoráustanovuje inštitút dôverníka. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Oznam pre prijímateľov SS o hygienickej maľbe na ÚSoK

25. júna 2021
Oznamujeme prijímateľom týždennej pobytovej formy sociálnej služby v DSS, že v dňoch od 06. – 16. 07. 2021 bude realizovaná pravidelná hygienická maľba priestorov týždenného pobytu. Preto sa v tomto období bude poskytovať iba ambulantná forma sociálnej služby v čase od 7:00 do 17:00.

Zmena výšky stravnej jednotky na rok 2021

13. apríla 2021
V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 a ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2020Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia vzariadeniach sociálnych služieb, v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho krajas predloženým návrhom výšky stravnej jednotky a výšky úhrady za režijné náklady na prípravu stravy, Úrad KSK

Ponožkový deň v Anime

24. marca 2021
V zmysle hesla „Obujte si na každú nôžku inú ponožku“ sme sa v ANIMA – DSS zapojili do ponožkového dňa na podporu ľudí s Downovým syndrómom. K aktivite  nás inšpirovala naša špeciálna pedagogička zo služby včasnej intervencie. Aktivita nám priniesla úsmev na tvár, uvoľnenie a spolupatričnosť s našimi prijímateľmi a zároveň priateľmi. Škoda, že pre obmedzenia v spoločnosti sme sa nemohli stretnúť vo

Oznam pre prijímateľov ambulantnej formy SS

18. decembra 2020
ANIMA – DSS oznamuje prijímateľom ambulantnej formy SS / rodinným príslušníkom zmenu v prevádzkových hodinách v rozsahu: v dňoch od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 bude poskytovaná ambulantná forma SS v čase od 07:30 hod. do 15: 30 hod.

Informácie ohľadom (COVID-19)

20. novembra 2020
Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť   V zmysle: Pandemického plánu MPSVR SR pre prípad pandémie zo dňa 29. 09. 2020; Usmernenia MPSVR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie zo dňa 11.11.2020; priebežných Usmernení KSK ako zriaďovateľa DSS; Usmernenia

Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť

5. októbra 2020
Na základe odporúčaní Pandemickej komisie vlády SR zo dňa 11. 09. 2020 sa zakazujú návštevy od 14. 09. 2020 v interiérových a exteriérových priestoroch  ANIMA – DSS a jej ďalších organizačných zložiek. V Michalovciach, dňa 11. 09. 2020 Vypracovala: Stašková V zmysle Verejnej vyhlášky RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v okrese Michalovce

OZNAM – informácie ohľadom koronavírusu COVID-19

8. septembra 2020
informácie ohľadom koronavírusu COVID-19 V zmysle Verejnej vyhlášky RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v okrese Michalovce zo dňa 31. 08. 2020 zakazujeme návštevy v ANIMA – DSS a Útulku Michalovce v interiérových a exteriérových priestoroch pobytových zariadení od 01.09.2020 do 13.09.2020. V Michalovciach, dňa 31. 08. 2020 Vypracovala: Stašková V zmysle