Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

O nás

ANIMA – Domov sociálnych služieb

je zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých v Michalovciach, ktoré poskytuje starostlivosť denne a týždenne. Kapacita zariadenia je 47 detí a dospelých (z toho 12 na týždennom pobyte a 35 v ambulantnej službe DSS).
Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a má právnu subjektivitu.
Okrem klientov so zdravotným postihnutím sa zariadenie v rámci organizačných súčastí venuje aj ďalším ohrozeným cieľovým skupinám, čím je vytvorený komplex sociálnych služieb pre ľudí v ohrození a sociálnom vylúčení.
Cieľom zariadenia ANIMA je poskytovanie kvalitných služieb občanom so zdravotným postihnutím (mentálne postihnutie, duševné poruchy, kombinácie postihnutí, autizmus), deťom a rodinám v krízových situáciách, ľuďom v hmotnej núdzi a bez prístrešia a pomáhať im preklenúť a riešiť ťažké životné situácie.
„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“
Rešpektovanie potrieb klienta, vlastného výberu, individuálny prístup a snaha o aktívne prežívanie života (aktívny prístup k riešeniu sociálnej situácie) sú hlavnými piliermi práce s klientom.
Zariadenie sa nachádza v tichej oblasti blízko centra mesta Michalovce.
Cieľová skupina – DSS a služby
Poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom a dospelým formou ambulantnej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby, ktorí dosiahli V. alebo VI. stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
S telesným postihnutím
S duševnými poruchami a poruchami správania
So zmyslovým postihnutím kombináciou postihnutí
AutistomPoskytujeme:
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Sociálne poradenstvo
Sociálnu rehabilitáciu
Ošetrovateľskú starostlivosť
Ubytovanie
Stravovanie
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstvaZabezpečujeme:
Rozvoj pracovných zručností
Záujmovú činnosťUtvárame podmienky na:
Úschovu cenných vecí (na požiadanie) DSS pre klientov do 18 rokov (deti) sa podieľa na zabezpečovaní vzdelávania a prípravy na povolanie ako aj prípravy na prácu a zaškolenie – v zariadení sú dve elokované triedy špeciálnej základnej školy (C variant)

Všetky potrebné informácie nájdete na tejto stránke.

Ďakujeme za návštevu! Ak Vás niečo zaujalo, prípadne ste nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám

info@animadss.sk


Čo je ,,ANIMA”?

ANIMA je po roku nápadov a myšlienok výsledným produktom nového názvu pre zariadenie sociálnych služieb (od 1.1.2008).

Slovo „ANIMA“ má v rôznych oblastiach a obdobiach rôzne významy. Anima je pre zaujímavosť druh brnenia zo 16. storočia, či skupina Apačov.

V gréčtine a kresťanskom preklade sa slovom „ANIMA“ označuje duša a pre zmenu známy psychológ Jung zas tomuto výrazu pričlenil špecifické označenie muža ženského typu.

ANIMA v sebe spája mužské a ženské črty, jin a jang, tmu a svetlo, dobro v zle a zlo v dobre.

„ANIMU“ chápeme ako spojovateľa, prostredníka, podporovateľa, vyvažujúci prvok.

Toto vysvetlenie by sme radi použili pre hlbšie pochopenie „ANIMY“ v súvislosti s týmto zariadením.

Ona spája, ona harmonizuje, ona priťahuje., ona podporuje.

Takýto obraz vidíme aj na tejto pôde, kde sa stretajú svety ľudí s postihnutím s ľuďmi bez telesného či mentálneho obmedzenia, laikov s profesionálmi, svety pomáhajúcich s tými, ktorí pomoc potrebujú.

Niet rozdielu, je iba jeden priestor, jeden svet, jedna chvíľa, jeden čas…

História

DSS ANIMA

Na podnet rodičov detí s mentálnym postihnutím dňom 1. februára 1994 Okresný úrad Michalovce zriadil Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež v Michalovciach ako samostatnú rozpočtovú organizáciu na dobu neurčitú. Zriaďovateľom Ústavu sociálnych starostlivosti sa v súlade so zákonom č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov stal s účinnosťou roku 1996 Krajský úrad v Košiciach. Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov došlo s účinnosťou od 1. júla 2002 k prechodu zriaďovateľskej funkcie Domova sociálnych služieb do pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Sme radi, že už 27 rokov poskytujeme pomoc rodinám s postihnutými deťmi z Michaloviec a širšieho okolia (košický kraj).