O nás

ANIMA – Domov sociálnych služieb

je zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých v Michalovciach, ktoré poskytuje starostlivosť denne a týždenne. Kapacita zariadenia je 47 detí a dospelých (z toho 12 na týždennom pobyte a 35 v ambulantnej službe DSS).
Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a má právnu subjektivitu.
Okrem klientov so zdravotným postihnutím sa zariadenie v rámci organizačných súčastí venuje aj ďalším ohrozeným cieľovým skupinám, čím je vytvorený komplex sociálnych služieb pre ľudí v ohrození a sociálnom vylúčení.
Cieľom zariadenia ANIMA je poskytovanie kvalitných služieb občanom so zdravotným postihnutím (mentálne postihnutie, duševné poruchy, kombinácie postihnutí, autizmus), deťom a rodinám v krízových situáciách, ľuďom v hmotnej núdzi a bez prístrešia a pomáhať im preklenúť a riešiť ťažké životné situácie.
„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“
Rešpektovanie potrieb klienta, vlastného výberu, individuálny prístup a snaha o aktívne prežívanie života (aktívny prístup k riešeniu sociálnej situácie) sú hlavnými piliermi práce s klientom.
Zariadenie sa nachádza v tichej oblasti blízko centra mesta Michalovce.

Cieľová skupina – DSS a služby

Poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom a dospelým formou ambulantnej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby, ktorí dosiahli V. alebo VI. stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách

Poskytujeme komplexnú starostlivosť deťom a dospelým 

formou ambulantnej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby, ktorí dosiahli V. alebo VI. stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
S telesným postihnutím.
S duševnými poruchami a poruchami správania.
So zmyslovým postihnutím kombináciou postihnutí.
S diagnózou Autizmus.

Poskytujeme:
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Sociálne poradenstvo
Sociálnu rehabilitáciu
Ošetrovateľskú starostlivosť
Ubytovanie
Stravovanie
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

Zabezpečujeme:
Rozvoj pracovných zručností
Záujmovú činnosť

Utvárame podmienky na:
Úschovu cenných vecí (na požiadanie). 

DSS pre klientov do 18 rokov (deti) sa podieľa na zabezpečovaní vzdelávania a prípravy na povolanie ako aj prípravy na prácu a zaškolenie – v zariadení sú dve elokované triedy špeciálnej základnej školy (C variant).

Čo je ,,ANIMA"?

ANIMA je po roku nápadov a myšlienok výsledným produktom nového názvu pre zariadenie sociálnych služieb (od 1.1.2008).

Slovo „ANIMA“ má v rôznych oblastiach a obdobiach rôzne významy. Anima je pre zaujímavosť druh brnenia zo 16. storočia, či skupina Apačov.

V gréčtine a kresťanskom preklade sa slovom „ANIMA“ označuje duša a pre zmenu známy psychológ Jung zas tomuto výrazu pričlenil špecifické označenie muža ženského typu.

ANIMA v sebe spája mužské a ženské črty, jin a jang, tmu a svetlo, dobro v zle a zlo v dobre.

„ANIMU“ chápeme ako spojovateľa, prostredníka, podporovateľa, vyvažujúci prvok.

 

Toto vysvetlenie by sme radi použili pre hlbšie pochopenie „ANIMY“ v súvislosti s týmto zariadením.

 

Ona spája, ona harmonizuje, ona priťahuje., ona podporuje.

 

Takýto obraz vidíme aj na tejto pôde, kde sa stretajú svety ľudí s postihnutím s ľuďmi bez telesného či mentálneho obmedzenia, laikov s profesionálmi, svety pomáhajúcich s tými, ktorí pomoc potrebujú.

 

Niet rozdielu, je iba jeden priestor, jeden svet, jedna chvíľa, jeden čas…

História

 

DSS ANIMA

 

Na podnet rodičov detí s mentálnym postihnutím dňom 1. februára 1994 Okresný úrad Michalovce zriadil Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež v Michalovciach ako samostatnú rozpočtovú organizáciu na dobu neurčitú. Zriaďovateľom Ústavu sociálnych starostlivosti sa v súlade so zákonom č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov stal s účinnosťou roku 1996 Krajský úrad v Košiciach. Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov došlo s účinnosťou od 1. júla 2002 k prechodu zriaďovateľskej funkcie Domova sociálnych služieb do pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Sme radi, že už 27 rokov poskytujeme pomoc rodinám s postihnutými deťmi z Michaloviec a širšieho okolia (košický kraj)

Všetky potrebné informácie nájdete na tejto stránke.

 

Ďakujeme za návštevu! Ak Vás niečo zaujalo, prípadne ste nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám

 

info@animadss.sk