Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

OZNAM – informácie ohľadom koronavírusu COVID-19

informácie ohľadom koronavírusu COVID-19

V zmysle Verejnej vyhlášky RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v okrese Michalovce zo dňa 31. 08. 2020 zakazujeme návštevy v ANIMA – DSS a Útulku Michalovce v interiérových a exteriérových priestoroch pobytových zariadení od 01.09.2020 do 13.09.2020.

V Michalovciach, dňa 31. 08. 2020

Vypracovala: Stašková

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ANIMA – DSS vypracovala postupy a pravidlá riešenia krízových situácií, ktoré sa v súlade s prebiehajúcou situáciou neustále menia a aktualizujú. Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý prijímateľ SS, ich rodinní príslušníci a iné osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu so zariadením boli riadne informovaní o opatreniach prijatých na predchádzanie vzniku krízovej situácií, na jej riešenie, ako aj o povinnostiach jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami.

Vzhľadom na vývoj aktuálnej situácie vo veci šírenia nákazy COVID-19, zariadenie sleduje a zhromažďuje informácie/opatrenia, ktoré vyhádzajú zo všeobecne platných predpisov a následne ich prijíma, spracováva  a zavádza do prevádzky.

Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky a ochrany zdravia prijímateľov, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov zverejňujeme na internetovej stránke všetky prijaté postupy, opatrenia a žiadame o ich bezpodmienečné dodržiavanie.

V Michalovciach, dňa 26. 06. 2020

Vypracovala: PhDr. Kurciková

pokyn
oznam

Zároveň dávame na vedomie, že odo dňa 08. 06. 2020 bude za dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení sprístupnená sociálna služba- ,,Služba včasnej intervencie”.

Testovanie prijímateľov Útulku – ANIMA – DSS Michalovce

Dňa 14. 05. 2020 sa naši prijímatelia útulku podrobili testovaniu na ochorenie COVID-19.

Skvelou správou je, že ani u jedného prijímateľa vrátane detí sa ochorenie nepotvrdilo. Všetci prijímatelia boli negatívni. Ďakujeme prijímateľom, ako aj zamestnancom za to, že dodržiavajú protiepidemiologické opatrenia.

V Michalovciach, dňa 14. 05. 2020

Vypracovala: Mgr. Pastiriková

smart

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID-19 z dôvodu zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu zariadenie spracováva ,,Krízový plán“,  ktorého obsahom je plán preventívnych opatrení, plán opatrení v prípade karantény.

Nakoľko krízový štáb SR vyhlásil od 06.03.2020 zákaz návštev v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb, sú návštevy aj v našom zariadení ZAKÁZANE do odvolania.
 
V Michalovciach, dňa  06. 03. 2020
Vypracoval: Mgr. Petronela Džamová
Aktualizované: 04. 05. 2020