Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Útulok v Baškovciach


Útulok pre jednotlivca s dieťaťom alebo pre rodiny v Baškovciach

Kontakt: 056/6524366,

Vedúca útulku: 0910/873009

E-mail: eva.polakovska@animadss.sk

 

Zriaďovateľom útulku ako organizačnej súčasti ANIMA – Domov sociálnych služieb (ďalej len DSS) je vyšší územný celok – Košický samosprávny kraj.  ANIMA – DSS je určený ako správca hnuteľného a nehnuteľného majetku.

 

V útulku sa poskytuje:

 • ubytovanie na určitý čas,

 • sociálne poradenstvo,

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

 • nevyhnutné ošatenie a obuv,

 • zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

 • utvára podmienky na – prípravu stravy,

 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

 • upratovanie,

 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne šatstva,

 • záujmovú činnosť.


 

Prijatie do Útulku v Baškovciach

Komu poskytujeme sociálnu službu? 

Útulok je prispôsobený pre bývanie a potreby rodín s deťmi alebo jednotlivcov s dieťaťom, preto sociálnu službu poskytujeme tejto cieľovej skupine.

                Sociálna služba  v útulku sa rodičom s deťmi alebo jednotlivcom s dieťaťom poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy medzi ANIMA – DSS Michalovce a prijímateľom. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú (max. do jedného roka). Spolu so zmluvou je záujemcovi predložený „Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov“.

Akou formou poskytujeme sociálnu službu? 

Forma poskytovanej sociálnej služby  je pobytová.

Útulok je zasadený do radovej výstavby domov v obci Baškovce so záhradou. Svoje služby poskytuje  v zrekonštruovanom jednopodlažnom dome.  Prijímatelia sú ubytovaní v 4 obytných miestnostiach.

Kapacita útulku  je 12 miest  (ubytovacie zariadenia s časovo obmedzeným ubytovaním nižšieho štandardu občanov). 

Cenník sociálnej služby

Úhrady za sociálnu službu v útulku sú určené Všeobecným záväzným nariadením Košického – samosprávneho kraja. 

Obslužné činnosti v útulku v plnom rozsahu vykonávajú fyzické osoby v rámci rozvoja pracovných zručností a sú bez úhrady.

 Úhradu za poskytovanú sociálnu službu v zariadení platí fyzická osoba za kalendárny mesiac, v  ktorom sa fyzickej  osobe  sociálna  služba v zariadení  poskytuje,   najneskôr   do  10.  dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou.

 

 

Pred podpisom zmluvy do Útulku v Baškovciach je potrebné vyplniť žiadosť a doložiť :

 • lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti všetkých osôb,

 • potvrdenie úradu práce o evidencii uchádzačov o zamestnanie,

 • potvrdenie o príjme dospelých osôb,

 • potvrdenie obecného/mestského úradu o tom, že nemám, kde bývať,

 • rodný list dieťaťa,

 • v prípade manželov sobášny list.

Všetky potrebné tlačivá nájdete nižšie v podobe PDF dokumentov

Občan podáva žiadosť na adresu:

ANIMA – Domov sociálnych služieb

Andreja Kmeťa 2

071 01  Michalovce

alebo scan elektronicky na: eva.polakovska@animadss.sk

Kontakty – Útulok v Baškovciach

Organizačná súčasť ANIMA – DSS
Útulok Baškovce 79
073 01 Baškovce(okres Sobrance)
tel.: 056/6524366
Vedúca útulku (sociálny pracovník): 0910/873009
E-mail: eva.polakovska@animadss.sk