Útulok

ÚTULOK

Poskytovanie sociálnej služby, ako aj postup prijímania prijímateľov sociálnej služby do Útulku v Michalovciach a v Baškovciach prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Útulok v Michalovciach

Kontaktná osoba:     Bc. Eva Poľakovská
Funkcia:                       vedúci útulku
Tel. č.:                           056/688 21 11, 0910/873 009
E-mail:                          eva.polakovska@animadss.sk

 

Cieľová skupina: jednotlivec s dieťaťom, rodina s deťmi

Kapacita útulku: 15 miest

Forma služby: pobytová-celoročná

Dĺžka pobytu: doba určitá

Útulok v Baškovciach

Kontaktná osoba:     Bc. Eva Poľakovská
Funkcia:                       vedúci útulku
Tel. č.:                           056/652 43 66, 0910/873 009
E-mail:                          eva.polakovska@animadss.sk

 

Cieľová skupina:  jednotlivec s dieťaťom, rodina s deťmi

Kapacita útulku: 12 miest

Forma služby: pobytová-celoročná

Dĺžka pobytu: doba určitá

Pre koho je služba určená?
Fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Poskytované služby v útulkoch:

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv.

Útulky zabezpečujú:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení.

Vytvárajú podmienky na:

 • prípravu stravy,
 • vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.
POSTUP PRI ZÁUJME O SOCIÁLNU SLUŽBU:
K uzatvoreniu zmluvy v našom zariadení potrebujete:
 • vyplniť a doručiť žiadosť o umiestnenie v útulku (poštou, e-mailom alebo osobne),
 • lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti všetkých osôb,
 • potvrdenie úradu práce o evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 • potvrdenie o príjme dospelých osôb (pracovná zmluva, rozhodnutie o priznaní dávky  z  ÚPSVaR, kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku zo sociálnej  poisťovne)
 • potvrdenie obecného/mestského úradu o tom, že nemám, kde bývať.

Žiadateľ o sociálnu službu podáva žiadosť na adresu:

ANIMA – Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, 071 01  Michalovce

alebo scan elektronicky na: eva.polakovska@animadss.sk

Žiadosti do útulkov na stiahnutie (Michalovce, Baškovce):

 1. Žiadosť do Útulku v Michalovciach – Stiahnuť
 2. Žiadosť do Útulku v Baškovciach – Stiahnuť
              

EVIDENCIA ŽIADATEĽOV

V prípade, že v dobe podania žiadosti v našom zariadení nie je voľné miesto, zaradíme Vás do Evidencie žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v útulku.

 1. Útulok vedie informatívnu evidenciu žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v útulku.
 2. Žiadosti sú do evidencie zaraďované podľa poradia v akom nám boli doručené.
 3. K nástupu Vás vyzveme na základe výberu z evidencie podľa týchto kritérií:
 • naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa.
 • poradie žiadateľa v evidencii. Žiadosti sú vybavované v poradí, v akom boli do zariadenia podané.   

 

V  prípade, že si počas vybavovania potrebných náležitostí budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budete mať pochybnosti či otázky, kontaktujte nás na uvedených telefónnych číslach .