Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Zmena výšky stravnej jednotky na rok 2021

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 a ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2020
Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v
zariadeniach sociálnych služieb, v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
s predloženým návrhom výšky stravnej jednotky a výšky úhrady za režijné náklady na prípravu stravy,
Úrad KSK listom č. 1377/2021/OSV zo dňa 18.02.2021 súhlasil s účinnosťou od 01.03.2021, nie však
skôr ako deň nasledujúci po dni uplynutia doby trvania núdzového stavu.

Zmeny vo výške stravnej jednotky sú uvedené v nasledujúcom priloženom dokumente.

Vysky-stravnej-jednotky-a-rezijnych-nakladov