Naše služby

Prijatie do DSS

V prípade, ak máte záujem o poskytovanie starostlivosti v ANIMA – Domove sociálnych služieb (pre deti a dospelých formou denného alebo týždenného pobytu) ponúkame stručný prehľad toho, čo je potrebné absolvovať:

Proces posudzovania do DSS v skratke pdf

Cieľové skupiny

ANIMA – DSS v Michalovciach poskytuje komplexné služby pre viacero ohrozených skupín.
Výhodou zariadenia je komplexnosť a flexibilita pri sociálnom poradenstve a pomoci ľuďom v ohrození či sociálnom vylúčení.
Cieľové skupiny:

–  deti a dospelí s ťažkým zdravotným postihnutím v DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v Michalovciach

Oganizačné súčasti ANIMA – DSS:

 – ľudia v hmotnej núdzi a bez prístrešia (jednotlivec s dieťaťom) v ÚTULKU v Michalovciach

 – ľudia v hmotnej núdzi a bez prístrešia (len jednotlivec) v ÚTULKU v Baškovciach (okr. Sobrance)

–  sprevádzanie a pomoc rodinám s dieťaťom so zdravotným postihnutím do 7 rokov terénnou formou prostredníctvom SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE

1. krok:

Vyplniť žiadosť a doplniť prílohove časti žiadosti

Všetky potrebné formuláre nájdete nižšie v podobe PDF dokumentov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

lekarsky_nalez

 

potrebné vyplniť:

2. krok:

Je potrebné požiadať  o uzavretie zmluvy so zariadením, ktoré si žiadateľ, občan vyberie alebo mu ponúkne vyšší územný celok, ktorý prehodnocuje a rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Podľa platnej legislatívy zariadenie nevedie poradovník záujemcov o sociálne služby v DSS.

Register žiadateľov vedie Košický samosprávny kraj.

Občan podáva všetky uvedené žiadosti písomne doručením na odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK.

Odľahčovacia služba

ANIMA – DSS v zmysle §54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ponúka fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odľahčovaciu službu počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe podania písomnej žiadosti záujemcom o poskytnutie odľahčovacej služby (t. j. osoby, ktorá poskytuje opatrovanie).

Žiadosť je možné podať poštou alebo osobne v zariadení, v ktorom žiada poskytnúť odľahčovaciu službu.

Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby

K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť !:

– fotokópiu posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedený stupeň odkázanosti (ak bol posudkom určený),

– potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácaní peňažného príspevku na opatrovanie (prípadne kópiu rozhodnutia),

– čestné prehlásenie osoby, ktorej nevznikol nárok na poberanie peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, spolu s kópiou rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že mu príspevok na opatrovanie  nebol priznaný,

– potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba.

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Tel: 055 7268 286