Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19
Disabilities
Autism
Ruky
Mental disorder
Akcie

Hudobno-Tanečný deň.

Pútavý deň v spolupráci s pedagógmi zo ZUŠ.
About us
Naši

Partneri

Gymnázium, Ľ. Štúra 26
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – detašované pracovisko Michalovce
Stredná zdravotnícka škola Michalovce
Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach
Základná umelecká škola v Michalovciach
Základná umelecká škola v Michalovciach
spolupráca pri divadelných aktivitách (tvorba hudby a textov) spoločné vystúpenia klientov a žiakov prevádzanie hudobných aktivít s klientmi prevádzanie muzikoterapie v zariadení
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - detašované pracovisko Michalovce
spolupráca pri vykonávani praxe v zariadení sociálnych služieb doborovaľnícka pomoc pri zbierkach a rôznych kultúrnych podujatiach
Stredná zdravotnícka škola, Michalovce
spolupráca pri výučbe masérov v zariadení dobrovoľníci na vianočnej zbierke 2007
Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach
pravidelné stretnutia v knižnici spolupráca na projektoch tvorba scénarov pre divadlo s klientmi
Gymnázium, Ľ. Štúra 26
Spolupráca na divadelných predstaveniach, tanečných vystúpeniach, dobrovoľníctvo pri akciách
Vopred ďakujeme :)
V prípade, že chcete finančne (resp. inak) pomôcť našej organizácii a klientom, ponúkame Vám toto číslo účtu darov a grantov 7000 186 097/8180 Štátna pokladnica
MOŽNOSŤ VZDELÁVANIA A OSOBNÉHO RASTU
Vymeň svoj čas za skúsenosti ! Radi ťa uvítame v kolektíve pracovníkov a dobrovoľníkov!
DOBROVOĽNÍCTVO
Máš voľný čas ktorý chceš využiť zmysluplne? Máš viac ako 15 rokov? Si otvorený/á novým veciam a chceš pomáhať tým ktorí to potrebujú? TAK HĽADÁME PRÁVE TEBA!
Poskytované sociálne služby

Pobytové služby
ANIMA DSS poskytuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pobytovou formoupodľa:
§38 Domov sociálnych služieb (Týždenná forma SS)
§26 Útulok (Útulok v Michalovciach a Baškovciach celoročná forma SS na dobu určitú)
Ambulantné služby
ANIMA DSS poskytuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ambulantnou formou podľa:
§38 Domov sociálnych služieb
Terénne služby
ANIMA DSS poskytuje podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov terénnou formou podľa:
§33 Služba včasnej intervencie
Služby pre verejnosť
- Stravovacia služba
- Rehabilitačná služba
- Odľahčovacia služba
- Dobrovoľnícka služba formou:

Príspevku na aktivačnú - 52a zákona č.5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dobrovoľníckej činnosti v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z. o doborvoľníctve , bez nároku na odmenu