Nadštandardné činnosti

Nadštandardné činnosti

V súlade s § 8 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17/2012 z 22.októbra 2012 s účinnosťou od 1. januára 2013 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja ANIMA – DSS poskytuje NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY príjimateľom sociálnej služby a verejnosti.

Za nadštandardnú činnosť sa považujú činnosti, ktoré sa v zariadení poskytujú prijímateľovi sociálnej služby nad rámec poskytovania odborných činností. Tieto činnosti sa môžu poskytovať aj verejnosti.

Prijímateľ má možnosť využiť nadštandardnú činnosť za cenu určenú cenníkom na rozvoj a skvalitnenie pobytu v zariadení. Štandardne má prijímateľ v úhrade za sociálnu službu zahrnuté:

  • 1x masáž
  • 1x lawatherm
  • 1x vodoliečebná procedúra
  • 1x bioptron
  • 1x individuálna LTV

Dostupné rehabilitačné služby (masáž, vodoliečba, indiv. LTV, bioptron, lawatherm):

 – v DSS pre dospelých viac ako  – jedenkrát za mesiac

 – v DSS pre deti (do 18 rokov) viac ako dvakrát za mesiac

Sprevádzanie a preprava mimo zariadenie:

 – sprevádzanie prijímateľa zamestnancom bez prepravy

 – preprava prijímateľa

Terapeutické techniky

 – arteterapia (pre skupinu min. 5 osôb)

Pre verejnosť je každá poskytnutá nadštandardná činnosť spoplatnená podľa platného cenníka.

Nadštandardné činnosti je možné objednať aspoň jeden pracovný deň vopred a iba písomne cez objednávkovú knihu u vedúcej úseku starostlivosti o klienta (sprevádzanie, preprava, arteterapia) alebo u fyzioterapeuta (rehabilitačné činnosti). Objednávka bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne, ak táto nie je viazaná na presný časový termín. Nadštandardné činnosti sú prioritne určené pre prijímateľov sociálnej služby.

Aktuálny cenník si môžete pozrieť  kliknutím na nižšie uvedený odkaz: 

Cenník nadštandardných služieb, platný od 01. 03. 2023- Otvoriť

Cenník platný od 1.1.2013.

Číslo  Označenie činnosti Názov činnosti Dĺžka poskytovanej činnosti   Cena v €
1 law Lawatherm 20 min. 1,51
2 mas Masáž 20 min. 1,35
3 vod1 Vodoliečba – Podvodná masáž (vaňa č. 1) 20 min. 2,05
4 vod2 Vodoliečba – Perlička (vaňa č. 2) 30 min. 2,40
5 vod3 Vodoliečba – Vírivka- HK-DK(vaňa č. 3) 20 min. 1,50
6 vod4 Vododoliečba – Ocean Standard (vaňa č. 4) 20 min. 2,68
7 ltv LTV – individuálna 30 min. 1,82
8 bio Bioptron 10 min. 0,63
9 arte Arteterapia (min. 5 prijímateľov) 1 hod. 1,63
10 sprev Sprevádzanie prijímateľa zamestnancom zariadenia mimo zariadenie (bez prepravy) 30 min. 1,78
11 prep Preprava 1 km 0,38