Domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb

Poskytovanie sociálnej služby, ako aj postup prijímania prijímateľov sociálnej služby do ANIMA – DSS prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

DSS- Úsek sociálnej práce

Kontaktná osoba:     Mgr. Petronela Džamová
Funkcia:                       vedúci pracovník, sociálny pracovník pre úhrady
Tel. č.:                           056/6433 707, 0910/873 010
E-mail:                          petronela.dzamova@animadss.sk

DSS- Úsek opatrovateľský a úsek ošetrovateľský
Kontaktná osoba:     Mária Veselá
Funkcia:                       vedúci pracovník/poverená vedením úseku
Tel. č.:                           0910 813 574
E-mail:                          maria.vesela@animadss.sk 

Záujemcom o poskytovanie starostlivosti v ANIMA – Domove sociálnych služieb (pre deti a dospelých formou denného alebo týždenného pobytu) ponúkame stručný prehľad  toho, čo je potrebné absolvovať. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Cieľové skupiny:

V DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je:

  • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 (zákona č. 448/2008 o sociálnych službách)
  • alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 citovaného zákona.
Forma poskytnutia služby:
  • ambulantná (denná)
  • pobytová (týždenná)

Podmienky prijatia do Domova sociálnych služieb

1. krok
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

1. Občania podávajú písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Podávajú len občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja. 

K žiadosti je potrebné doložiť:

– doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa (priložiť lekársky nález prípadne aj fotokópie odborných vyšetrení).

1.2. Samosprávny kraj posúdi odkázanosť fyzickej osoby a vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. 

2. krok
Posúdenie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

2.1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb si občan podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb.

K žiadosti je potrebné doložiť: 

– fotokópie právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,

– potvrdenie o príjme občana za predchádzajúci kalendárny mesiac pri pravidelnom príjme, alebo za predchádzajúci kalendárny rok pri nepravidelnom príjme občana,

– doklady o majetkových pomeroch, alebo vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách.

2.1.1. V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o zabezpečenie podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné priložiť kópiu právoplatného rozsudku o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, resp. kópiu o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o neschopnosti podpisu žiadateľa z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Žiadosť o zabezpečenie musí byť označená originálom podpisu. Občan predkladá žiadosť o zabezpečenie v origináli alebo úradne overenej kópii.

2.2.  Žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky povinné náležitosti bude občanovi vrátená na doplnenie.

2.3. Ak zariadenie disponuje voľným miestom, občan postupuje podľa nižšie uvedeného kroku č. 3.

2.4. Ak je občanom doručená Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a v zariadení nie je voľné miesto, žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa zaradí do poradovníka čakateľov. Zoznam čakateľov je zverejnený  na webovom sídle zariadenia:  Evidencia čakateľov.

2.4.1. V prípade, ak sa v DSS uvoľnilo miesto v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, zariadenie ho vyzve (ústne/telefonicky, elektronicky/mailovo alebo písomne/listom) na vyjadrenie sa k uzatvoreniu Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

2.4.2. Ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, DSS ponechá žiadateľa na pôvodnom poradovom čísle, alebo vyradí žiadateľa z poradovníka čakateľov.  

3. Krok 
Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

3.1. Po vybavení vyššie uvedených náležitostí sa s občanom uzatvára Zmluva o poskytovaní sociálnej služby. 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby upravuje:

– druh a miesto poskytovania sociálnej služby,

– jednotlivé sociálne služby poskytované v DSS (odborné, obslužné a ďalšie činnosti),

– formu poskytnutia sociálnej služby (ambulantná/týždenná),

– čas a deň začatia poskytovania sociálnej služby,

– práva a povinnosti zmluvných strán,

– úhrada, spôsob jej určenia a platenia,

– podmienky prerušenia poskytovania sociálnej služby,

– vypovedanie zmluvy zo  strany prijímateľa, prevádzkovateľa,

– záverečné ustanovenia.