Služba včasnej intervencie

Služba včasnej intervencie (ďalej len ,,SVI”)

Adresa: Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce

Kontaktná osoba/Poradca: Mgr. Svetlana Riebesamová

Funkcia: vedúca SVI/špeciálny pedagóg

Tel. č. : 0948/159 830 (môžete si vyžiadať ktoréhokoľvek poradcu SVI)

E-mail: svetlana.riebesamova@animadss.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:

 V prípade, že máte záujem o poskytovanie SVI alebo máte akékoľvek otázky/chcete sa dozvedieť podrobnejšie informácie – kľudne nás kontaktujte telefonicky, emailom, alebo si osobne dohodnite stretnutie prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

 

Informačný leták
Informačný leták SVI
Reportáž SVI v TV Mistral

Pre koho poskytujeme službu?

Podľa § 33 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme SVI dieťaťu do 7 rokov, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

 • pre rodiny s deťmi od 0 do 7 rokov, kde je vplyvom prostredia ohrozený správny vývin dieťaťa (najmä vplyvom sociálneho prostredia),
 • pre rodiny s deťmi od 0 do 7 rokov, kde je dieťaťu diagnosticky určená odchýlka vo vývine, napr. viacnásobné postihnutie, poruchy autistického spektra, Downov syndróm, ….
 • pre rodiny s deťmi od 0 do 7 rokov, kde bolo dieťaťu diagnostikované vývinové ochorenie v jednej 
 •  alebo vo viacerých z nasledujúcich olastí : motorika, komunikačné schopnosti, kognitívny vývin, adaptívne správanie a sociálno – emocionálny vývin.

 

Akým spôsobom zabezpečujeme službu?

SVI poskytujeme podľa výberu a možností konkrétnej rodiny:

 
 • terénnou formou: služba je poskytovaná v prirodzenom (domácom) prostredí dieťaťa, 
 • ambulantnou formou: prebieha v zariadení ANIMA – DSS vo vyhradených priestoroch, kam rodičia, či poverená osoba s dieťaťom dochádza.

Čo vieme ponúknuť?

Tím poradcov SVI ponúka BEZPLATNE komplex podporných služieb, ktorý zahŕňa rôzne možnosti POMOCI a PODPORY rodiny  v rozsahu:

Komunitnej rehabilitácie
 • pomoc rodine nájsť si svoje miesto v komunite,
 • vyhľadávanie vhodných zariadení pre dieťa,
 • pomoc a podpora pri prechode do predškolského a školského prostredia.
Preventívnej aktivity
 • vytváranie priestoru pre stretávanie rodín a ich svojpomocné aktivity,
 • sprevádzanie rodiny v procese prijatia diagnózy dieťaťa, 
 • vzdelávanie rodičov (prednášky a pod.).
Sociálnej rehabilitácie
 • zisťovanie aktuálnych potrieb rodiny/podpora rodiny vo formulovaní vlastných potrieb,
 • rozvoj a nácvik zručností, schopností, návykov potrebných pre každodenný život v domácnosti, pri zvládnutí sebaobslužných činností a základných sociálnych aktivít,
 • podpora rodiny pri zvládaní záťaže a vyrovnávaní sa s novými situáciami
Stimulácie vývinu dieťaťa (kognitívnej, senzorickej, motorickej, komunikácie a vývinu reči)
 • podpora pri základnej manipulácii s dieťaťom,
 • posilnenie základných komunikačných stratégii dieťaťa a návrh alternatívnych spôsobov komunikácie,
 • podpora pri úprave vhodného fyzického prostredia pre dieťa v záujme jeho stimulácie,
 •  návrhy a ukážky možností stimulácie v domácom prostredí,
 •  návrhy vhodných pomôcok a hračiek rešpektujúc individuálne potreby dieťaťa,
 • podpora a posilnenie silných stránok a rešpektovanie limitov dieťaťa,
 •  orientačné identifikovanie vývinovej úrovne dieťaťa, poskytovanie informácií o vývine a potrebách dieťaťa v závislosti od veku, typu a stupňa zdravotného postihnutia.
Sieťovania rodiny na ďalších odborníkov
 • sprostredkovanie informácií o rôznych formách terapií, služieb a možností podpory rodiny a dieťaťa,
 •  vyhľadávanie a sieťovanie odborníkov,
 •  konzultovanie výberu, vhodnosti, kombinácii a intenzity množstva ponúkaných terapií,
 •  poskytovanie informácií o kompenzačných príspevkoch a pomôckach.

Ako služba prebieha? 

 1. Prvý kontakt so záujemcom:

  Prvý kontakt so SVI je aktivitou záujemcu o službu. Môže byť telefonický, mailový alebo osobný. Cieľom prvého kontaktu je zistiť, či záujemca spĺňa podmienky určené pre cieľovú skupinu, ktorej je SVI poskytovaná. Ak áno, je dohodnutý termín prvej návštevy buď priamo v rodine záujemcu alebo na pracovisku včasnej intervencie.

 2. Prvá informačná návšteva v rodine:

  Najvhodnejšie je, keď sa prvá návšteva uskutoční priamo v rodine záujemcu. Pokiaľ to rodine nevyhovuje, návšteva sa uskutoční na pracovisku SVI. Záujemca je podrobne informovaný o poslaní a možnostiach využívania SVI a vzhľadom na zistený skutočný stav sú mu ponúknuté jednotlivé služby, ktoré by mohol využívať. Záujemcovi sú odovzdané základné tlačivá – informačný leták, Záznamový hárok z  prvej návštevy, Žiadosť o poskytovanie služby včasnej intervencie. Po zodpovedaní prípadných dotazov záujemcu, poradca dohodne termín ďalšieho stretnutia.

 3. Uzavretie zmluvy:

  Ak sa záujemca rozhodne využívať SVI a spĺňa podmienky pre jej poskytovanie, je mu na základe žiadosti predložený návrh Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Návrh zmluvy je podrobne prekonzultovaný so žiadateľom. V prípade žiadateľovho súhlasu o poskytovaní SVI  bude zmluva vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktorú podpisuje žiadateľ a riaditeľ zariadenia. Spolu so zmluvou je záujemcovi predložený Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov a Anamnestický dotazník.

 4. Priebeh služby:

  Práca s rodinou sa realizuje prevažne v domácom prostredí, kde poradca SVI vykonáva poradenské návštevy spravidla 1 alebo 2x/mesačne. Individuálne je možné dohodnúť vyššiu frekvenciu návštev. Dĺžka návštevy sa pohybuje v rozmedzí 1 až 1,5 hodiny. Návšteva prebieha vo vopred dohodnutom čase, ktorý je prispôsobený potrebám a možnostiam rodiny (aj v popoludňajších hodinách). Z každej poradenskej návštevy vypracuje prítomný pracovník zápis, vyhodnotí doterajší priebeh služby a navrhne jej pokračovanie, zmenu alebo nové aktivity. Zápis z návštevy je založený do elektrického systému v PC (tzv. do E-karty rodiny). Zákonný zástupca dieťaťa môže do dokumentácie kedykoľvek nahliadnuť. Okrem zápisu z poradenskej konzultácie má prijímateľ sociálnej služby vyhotovený osobný spis/zložku, kde evidujeme ostatnú potrebnú dokumentáciu (povinnú vstupnú dokumentáciu, správy z vyšetrení, individuálne rozvojové plány, e-mailové konverzácie a iné).

 5. Individuálny rozvojový plán rodiny (ďalej len ,,IRPR”):

  Kľúčový pracovník (ktorého si určí rodina) je zodpovedný za priebeh návštev v rodine a zároveň rodinu sprevádza počas celého poskytovania SVI. Vedie základnú dokumentáciu a taktiež vypracováva spoločne s rodinou aj IRPR. Je vypracovaný písomne, obsahuje súbor konkrétnych úloh, ktoré chcú všetci zúčastnení v určitom období dosiahnuť. Taktiež vymedzuje zdroje rodiny, prekážky a riziká, ktoré môžu ovplyvniť plnenie individuálneho plánu. Súčasťou IRPR je aj obsiahnutá metodika ako dosiahnuť stanovený cieľ.

 6. Ukončenie/prerušenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

  Rodina môže písomne požiadať o prerušenie poskytovania sociálnej služby na určitý čas, pričom zmluvný vzťah založený touto zmluvou naďalej trvá. O prerušenie poskytovania sociálnej služby môže rodina požiadať z dôvodu dlhodobej hospitalizácie dieťaťa, rehabilitačného pobytu alebo dlhodobého pobytu mimo domáceho prostredia, mimo dosahu možností poskytovania SVI.

  Zákonný zástupca dieťaťa môže Zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť v písomnej forme, výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede prijímateľovi. O okamžité ukončenie Zmluvy o poskytovaní služby včasnej intervencie môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať v prípade zásadnej zmeny zdravotného stavu dieťaťa, resp. zmeny pobytu dieťaťa.

  Automaticky je Zmluva o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončená z dôvodu dovŕšenia veku 7 rokov u dieťaťa, ktorému je služba primárne poskytovaná.

  Poskytovateľ môže Zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončiť, ak rodina už nemá záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie a nespolupracuje s poskytovateľom, nerešpektuje dohodnuté termíny konzultácií alebo sa rodina presťahovala.