Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba

ANIMA – DSS v zmysle § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ponúka fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odľahčovaciu službu počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe podania písomnej žiadosti záujemcom o poskytnutie odľahčovacej služby (t. j. osoby, ktorá poskytuje opatrovanie). Žiadosť je možné podať poštou alebo osobne v zariadení, v ktorom žiada poskytnúť odľahčovaciu službu.

Žiadosť si môžete priamo stiahnuť: Žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služieb- stiahnuť0

K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť:

  1. fotokópiu posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedený stupeň odkázanosti (ak bol posudkom určený),
  2. potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácaní peňažného príspevku na opatrovanie (prípadne kópiu rozhodnutia),
  3. čestné prehlásenie osoby, ktorej nevznikol nárok na poberanie peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, spolu s kópiou rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že mu príspevok na opatrovanie  nebol priznaný,
  4. potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba.

Cieľom tejto služby je vytvoriť pre neformálnych opatrovateľov priestor na nevyhnutný odpočinok (napr. na dovolenku, kúpeľnú liečbu a pod.) za účelom udržania fyzického a duševného zdravia a zabezpečenia priestoru na ich regeneráciu nakoľko opatrovanie v domácom prostredí je mimoriadne náročná úloha. Odľahčovacia služba sa poskytuje najviac 30 dní v kalendárnom roku ambulantnou alebo týždennou pobytovou formou. Podmienkou jej zabezpečenia je, aby mala fyzická osoba  – opatrovaný, vydaný posudok príslušným úradom práce, v ktorom sa konštatuje, že táto fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.   

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Tel: 055 7268 286