Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba

ANIMA – DSS v zmysle §54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ponúka fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odľahčovaciu službu počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe podania písomnej žiadosti záujemcom o poskytnutie odľahčovacej služby (t. j. osoby, ktorá poskytuje opatrovanie).

Žiadosť je možné podať poštou alebo osobne v zariadení, v ktorom žiada poskytnúť odľahčovaciu službu.

K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť:

– fotokópiu posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedený stupeň odkázanosti (ak bol posudkom určený),

– potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácaní peňažného príspevku na opatrovanie (prípadne kópiu rozhodnutia),

– čestné prehlásenie osoby, ktorej nevznikol nárok na poberanie peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, spolu s kópiou rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že mu príspevok na opatrovanie  nebol priznaný,

– potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba.

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Tel: 055 7268 286