Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Útulok v Michalovciach

Útulok pre  jednotlivca s dieťaťom alebo pre rodiny v Michalovciach

Kontakt: 056/6882111

Vedúca útulku: 0910 873 009 

E-mail: eva.polakovska@animadss.sk

Mnoho rodín s nezaopatrenými deťmi sa ocitá v zložitej situácii, keď nemá kde bývať. Je veľa ubytovacích zariadení, ale len málo takých, ktoré sú ochotné ubytovať matku s deťmi.

 

Útulok v Michalovciach nadobudol svoju účinnosť od 01. 01. 2019. Poskytuje sociálne služby v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 a) vyššie uvedeného zákona, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

 

V útulku sa poskytuje:

 • ubytovanie na určitý čas

 • sociálne poradenstvo

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

 • nevyhnutné ošatenie a obuv,

 • zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

 • utvára podmienky na – prípravu stravy,

 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

 • upratovanie,

 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne šatstva,

 • záujmovú činnosť.

Vysádzanie bylinkového záhonu

                                                                                                 Úprava areálu zariadenia

 

Vízia útulku 

 

Snahou zariadenia je, aby sa poskytovanie sociálnych služieb spájalo s úsilím pomôcť prijímateľom prekonávať zložité životné situácie a primerane ich začleniť do života spoločnosti. Poslaním útulku je naučiť matky (jednotlivcov) a rodiny s deťmi v núdzi, aby boli ochotné a schopné začleniť sa do aktívneho života a dokázali si nájsť bývanie a emočne i materiálne sa postarať o seba a svoje rodiny.


Prijatie do Útulku v Michalovciach

Pri každom kontakte žiadateľa uvádzame akú má miestnosť kapacitu, aká je stanovená mesačná úhrada za poskytované služby,  pre koho je zariadenie určené a tiež na akú prechodnú dobu je zariadenie určené.

Útulok v Michalovciach má k dispozícii 15 miest na prechodný pobyt (na určitú dobu) a je určený pre matky a jednotlivcov s rodinami, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli bez strechy nad hlavou.

 

Pred podpisom zmluvy do Útulku v Michalovciach je potrebné vyplniť žiadosť a doložiť :

 • lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti všetkých osôb,

 • potvrdenie úradu práce o evidencii uchádzačov o zamestnanie,

 • potvrdenie o príjme dospelých osôb,

 • potvrdenie obecného/mestského úradu o tom, že nemám, kde bývať,

 • rodný list dieťaťa,

 • v prípade manželov sobášny list.

Všetky potrebné tlačivá nájdete nižšie v podobe PDF dokumentov

Občan podáva žiadosť na adresu:

ANIMA – Domov sociálnych služieb

Andreja Kmeťa 2

071 01  Michalovce

alebo scan elektronicky na: eva.polakovska@animadss.sk

Kontakty – Útulok v Michalovciach

ANIMA – DSS
Útulok v Michalovciach
Andreja Kmeťa 2
071 01 Michalovce

Tel.: 056/6882111
Vedúca útulku: 0910/873 009
E-mail: eva.polakovska@animadss.sk