Úhrady za služby/EON

Úhrady za sociálne služby v zariadeniach sú určené Všeobecným záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja

Príloha č.2 k VZN / 2020 – PDF

Príloha č.3 k VZN / 2020 – PDF

Úhrady za služby v zariadení ANIMA platné od 01.07.2022

Úhrady za soc. služby – PDF

EON

 

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2017 v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

(vychádzajú z predchádzajúceho rozpočtového roka)

 

Druh poskytovanej služby Forma poskytovanej služby Kapacita zariadenia Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na rok v  € Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na mesiac v  €
ANIMA –
Domov sociálnych služieb Michalovce
Ambulantná do 40 prijímateľov 5778,59 481,55
ANIMA –
Domov sociálnych služieb Michalovce
Pobytová týždenná do 40 prijímateľov 7223,24 601,94
org.
zložka
Útulok Baškovce
Pobytová celoročná do 40 prijímateľov 3286,37 273,86
Financovanie sociálnych služieb v KSK 2017

Druh sociálnej služby Forma sociálnej služby Počet prijímateľov sociálnej služby Ekonomicky oprávnené náklady v € Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na rok v € Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa na mesiac v €
Domov sociálnych služieb
ambulantná forma
35 202250,54 5778,59 481,55

Domov sociálnych služieb
týždenná pobytová forma
12 86678,85
7223,24 601,94
Útulok pobytová prechodná
9 29577,29 3286,37 273,86
Krízové stredisko
celoročná pobytová (SPO a SK)
15 153245,62 10216,37 851,36

Financovanie sociálnych služieb 2016
Financovanie sociálnych služieb 2015