20. výročie divadelného súboru ANIMA

Dňa 22.06.2022 ANIMA – DSS v spolupráci s GĽŠ Michalovce organizovali Slávnostnú akadémiu k 20. výročiu založenia divadelného súboru ANIMA.
Hlavnou myšlienkou založenia súboru bolo zaktivizovať prijímateľov, ukázať ich schopnosti a to, č v nich je, zvýšiť ich sebavedomie, komunikačné schopnosti, verbálny prejav, aby prekonali určitú bariéru z nesmelosti a nadobudli pocit istoty.

Divadelný súbor bol založený v roku 2002. Súbor prešiel z hovoreného slova na tanečno-pohybové stvárnenie príbehov a tém, pretože členovia môžu tancom emotívne vyjadriť to, čo cítia a prežívajú.
So súborom v roku 2012 začala úzko spolupracovať RNDr. Ľudmila Bertičová, ktorá do spolupráce zapojila aj svojich študentov z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach, ktorí sa prezentujú s prijímateľmi spoločne na rôznych podujatiach.

Slávnosti sa zúčastnili okrem prijímateľov sociálnej služby a ich rodín, aj spolupracujúce organizácie v oblasti kultúry, vzdelávania a sociálnych služieb.
Podujatie sa konalo pod záštitou Ing. Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja. Naše pozvanie prijal aj Ing. Vladimír Pauco, poverený riadením odboru sociálnych vecí KSK. Medzi pozvaných hostí patrili aj bývalí riaditelia ANIMA – DSS a riaditelia základných škôl, s ktorými naše zariadenie spolupracuje.

Ďakujeme všetkým priateľom a partnerom ANIMA – DSS, ktorí nás podporovali pri organizácii tejto slávnostnej akadémie.

Spracovala: Mgr. Dzurková Lenka