Generic selectors
Iba presné zhody
Hľadajte v názve
Hľadajte v obsahu
Hľadajte v príspevkoch
Hľadajte na stránkach
Filtrovať podľa kategórií
Akcie
COVID-19

Oznamy

Edukačný list pre prijímateľov a rodinných príslušníkov ANIMA- DSS

4. marca 2022
Na základe požiadaviek a dopytu od rodičov a zákonných zástupcov prijímateľov ambulantnej a týždennej sociálnej služby bol od vedúcej ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, PhDr. Ivany Butkovskej, MBA, zhotovený edukačný list, ktorého úlohou je poučiť rodičov a zákonných zástupcov prijímateľov SS o používaní ošetrovateľsko-opatrovateľských úkonoch na tomto úseku. Edukačný list je prílohou tohto článku.

Vianoce 2021

21. decembra 2021
Zima prišla, vietor duje,vonku sniežik poletuje.Cez oblok sa tlačí mráz,Vianoce už sú tu zas. Deti v očiach iskru majú,svetielko ňou zažínajú.teplom svojho srdiečka,zohrejú aj Ježiška. Sniežik ešte padá, padá,človek lásku stále hľadá.Ježiško k nám príde včas,daruje nám pokoj, lásku,uloženú v nás!

Posilňujeme imunitu/očkovanie 3.dávkou

18. októbra 2021
Oznamujeme všetkým zamestnancom a prijímateľom sociálnych služieb ANIMA – DSS, možnosť očkovania 3. dávkou vakcíny. Záujemcovia o očkovanie 3. dávkou nech sa hlásia vedúcej ÚSoK, p. Mgr. Petronele Džamovej na telefónnom čísle 0910 873 010 ale osobne.

Inštitút dôverníka

25. júna 2021
Oznamujeme všetkým prijímateľom, žeod 01.07.2021 nadobúda platnosť novela zákona č. 448/2008Z. z. o sociálnych službách, ktoráustanovuje inštitút dôverníka. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Oznam pre prijímateľov SS o hygienickej maľbe na ÚSoK

25. júna 2021
Oznamujeme prijímateľom týždennej pobytovej formy sociálnej služby v DSS, že v dňoch od 06. – 16. 07. 2021 bude realizovaná pravidelná hygienická maľba priestorov týždenného pobytu. Preto sa v tomto období bude poskytovať iba ambulantná forma sociálnej služby v čase od 7:00 do 17:00.

Zmena výšky stravnej jednotky na rok 2021

13. apríla 2021
V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 a ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2020Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia vzariadeniach sociálnych služieb, v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho krajas predloženým návrhom výšky stravnej jednotky a výšky úhrady za režijné náklady na prípravu stravy, Úrad KSK

Oznam pre prijímateľov ambulantnej formy SS

18. decembra 2020
ANIMA – DSS oznamuje prijímateľom ambulantnej formy SS / rodinným príslušníkom zmenu v prevádzkových hodinách v rozsahu: v dňoch od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 bude poskytovaná ambulantná forma SS v čase od 07:30 hod. do 15: 30 hod.

Informácie ohľadom (COVID-19)

20. novembra 2020
Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť   V zmysle: Pandemického plánu MPSVR SR pre prípad pandémie zo dňa 29. 09. 2020; Usmernenia MPSVR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 v 2. vlne pandémie zo dňa 11.11.2020; priebežných Usmernení KSK ako zriaďovateľa DSS; Usmernenia

OZNAM – informácie ohľadom koronavírusu COVID-19

8. septembra 2020
informácie ohľadom koronavírusu COVID-19 V zmysle Verejnej vyhlášky RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v okrese Michalovce zo dňa 31. 08. 2020 zakazujeme návštevy v ANIMA – DSS a Útulku Michalovce v interiérových a exteriérových priestoroch pobytových zariadení od 01.09.2020 do 13.09.2020. V Michalovciach, dňa 31. 08. 2020 Vypracovala: Stašková V zmysle