Edukačný list pre prijímateľov a rodinných príslušníkov ANIMA- DSS

Na základe požiadaviek a dopytu od rodičov a zákonných zástupcov prijímateľov ambulantnej a týždennej sociálnej služby bol od vedúcej ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, PhDr. Ivany Butkovskej, MBA, zhotovený edukačný list, ktorého úlohou je poučiť rodičov a zákonných zástupcov prijímateľov SS o používaní ošetrovateľsko-opatrovateľských úkonoch na tomto úseku.

Edukačný list je prílohou tohto článku.